Reisvoorwaarden / algemene voorwaarden

TravelIreland is een geregistreerde handelsnaam onder de Eenmanszaak CelticTours met KvK nummer 6245 7608 en is aangesloten bij het SGR (STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN) onder nr. 3384. Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument er van verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van TravelIreland, tenzij anders vermeld in de aangaande overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van TravelIreland door de hoofdboeker (hierna te noemen 'boeker'). De boeker is verantwoordelijk voor alle (mede)reizigers en is - mede namens alle (mede)reizigers -  hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Aanvaarding van de overeenkomst geschiedt door middel van het aanklikken van de desbetreffende box tijdens het boekingsproces. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de boeker via email een bevestiging hiervan, in de vorm van een boekingsbevestiging en een factuur. Mocht de boeker deze niet binnen 15 minuten na boeking ontvangen hebben (ook niet in de spambox), dient hij onverwijld TravelIreland hiervan in kennis te stellen. De boeker verstrekt TravelIreland bij het sluiten van de overeenkomst alle gevraagde gegevens - volledig en correct - van zichzelf, en van de door hem aangemelde (mede)reizigers, die van belang kunnen zijn voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de boeker in de bovenstaande informatievoorziening tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat de boeking niet kan worden aanvaard is dit geheel, alsmede eventuele gevolgkosten, voor risico en rekening van de boeker. 

De leeftijd van de boeker moet op het moment van boeken minimaal 18 jaar zijn. Tevens dient de boeker eventuele (medische) bijzonderheden te melden die van belang kunnen zijn voor het juist uitvoeren van de reisovereenkomst door TravelIreland. Indien de boeker in de bovenstaande informatievoorziening tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat de reis niet kan aanvangen en/of voortgezet kan worden is dit geheel, alsmede eventuele gevolgkosten, voor risico en rekening van de boeker.  

Alle (betalings)verkeer tussen de reizigers en TravelIreland verloopt uitsluitend via de boeker. Indien de reis is opgenomen in een publicatie van TravelIreland maken de daarin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden TravelIreland niet, daar deze als zodanig herkenbaar zijn of zouden moeten zijn. De dagen van vertrek en aankomst worden als gehele dagen geteld.

Artikel 3 Betaling

Bij totstandkoming van de overeenkomst dient terstond een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum van Euro 250,-- per persoon. Is deze (aan)betaling niet binnen 4 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging voldaan dan wordt de boeker hier per email op gewezen. Wordt vervolgens het verschuldigde bedrag niet terstond voldaan dan behoudt TravelIreland zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening en risico van de boeker. Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor vertrek in het bezit te zijn van TravelIreland. Hiertoe ontvangt de boeker negen weken voor vertrek een automatische email met hierin een betaallink waarmee men de betaling online kan verrichten. Bij verzuim van betaling wordt de boeker hier per email, schriftelijk of telefonisch op gewezen. Indien de betaling niet binnen drie werkdagen na dagtekening van deze herinnering door TravelIreland is ontvangen wordt de overeenkomst geannuleerd en heeft TravelIreland het recht de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen (zie Artikel 7). Indien de overeenkomst binnen acht weken voor de dag van vertrek tot stand komt of wanneer gekozen wordt voor de zelf zoeken & boeken optie dan dient de gehele reissom terstond te geschieden.

Artikel 4 Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per reis, tenzij anders aangegeven. Voor publicatiefouten op websites en publicaties van derden en/of op de eigen website of publicaties is TravelIreland niet aansprakelijk. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het uitgeven van de publicatie en kunnen gewijzigd worden indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 5 Reisbescheiden/documenten

Indien de reiziger(s) zijn reis niet of gedeeltelijk niet kan maken wegens het ontbreken van een geldige en vereiste reisdocument(en) zoals identiteitskaart, paspoort, benodigd visum en/of andere benodigde documenten, komt dit - met de daaruit voortvloeiende kosten - geheel voor rekening van de boeker. 

TravelIreland stelt de reispapieren met daarin alle benodigde informatie uiterlijk acht dagen voor vertrek in het bezit van de boeker, tenzij dit redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Heeft de boeker de reisbescheiden niet voor die termijn ontvangen dan is hij verplicht TravelIreland hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

Artikel 6 Wijzigingen door boeker

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de boeker tot wijziging daarvan verzoeken. Mits deze binnen de grenzen van het redelijke liggen zal TravelIreland zich inspannen deze wijzigingen zoveel mogelijk te honoreren. Mochten extra kosten gemaakt dienen te worden, geschiedt dat uitsluitend na overleg met en voor rekening van de boeker. Door TravelIreland reeds gemaakte kosten, zoals onomkeerbare boekingen, worden door de boeker vergoed, mits TravelIreland dit voor het doorvoeren van de wijziging aan de boeker kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 Annulering door boeker

Indien een overeenkomst door de boeker of (mede)reiziger(s) geannuleerd wordt, zijn de volgende kosten verschuldigd:

-bij annulering tot acht weken voor vertrek: de aanbetaling, zijnde 25% van de reissom met een minimum van Euro 250,-- per persoon

-bij annulering tussen acht en zes weken voor vertrek: 50% van de gehele reissom met een minimum van Euro 250,-- per persoon

-bij annulering na bovengemelde termijnen: 100% van de gehele reissom.

Annuleringen dienen telefonisch of per email door de boeker te worden ingediend. Annuleringen ontvangen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag en dienen per email of telefonisch te geschieden. Bij de email met de opdracht tot annulering dient de boeker zowel een ontvangst- als een leesbevestiging te vragen en de email de status "prioriteit" te geven. Na ontvangst van de annulering zal TravelIreland een annuleringsnota sturen met daarop de geldende annuleringsvoorwaarden. Deze nota dient binnen 48 uur voor akkoord getekend en geretourneerd te worden, waarna de annulering definitief wordt verwerkt.  Het annuleren van de overeenkomst dient te geschieden door de boeker en geldt voor alle (mede)reizigers. Op verzoek van de boeker is TravelIreland bereid te bezien of de resterende (mede)reizigers een redelijk alternatief geboden kan worden waardoor de financiële gevolgen voor die (mede)reizigers beperkt kunnen worden. 

In het geval de boeker een reis(onderdeel) heeft geboekt bij derden (direct of via onze website) verwijzen wij naar de voorwaarden van deze partner. TravelIreland onthoudt zich nadrukkelijk van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van boekingen die bij derden zijn gemaakt. 

Indien er sprake is van afwijkingen op deze voorwaarden dan worden deze duidelijk vermeld in de overeenkomst.

Artikel 8 Opzegging door TravelIreland

TravelIreland heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden, zoals (dreigende) oorlogen, aanslagen, schermutselingen of andere (tevens natuurlijke) verschijnselen, waardoor het plezier en de ontspanning van het aangebodene niet meer in verhouding staat tot de spanning en/of het risico voortvloeiende uit het nakomen van

de overeenkomst. Ook kan TravelIreland de overeenkomst opzeggen indien er geval is van overmacht. Hieronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet voorkomen hadden kunnen worden. Indien de opzegging geschiedt om één van de bovenvermelde redenen, draagt iedere partij zijn eigen schade. Voor TravelIreland bestaat die uit o.a. de extra inzet van menskracht, en voor de boeker o.a. uit de extra verblijfs- en repatriëringkosten. Indien de oorzaak van de opzegging bij de boeker ligt dan komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de boeker en gelden de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 7. Indien de oorzaak van de opzegging bij TravelIreland ligt komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van TravelIreland.

Artikel 9 Wijzigingen door TravelIreland

Wijzigingen ten gevolge van gewichtige omstandigheden of overmacht als beschreven in Artikel 8 mogen door TravelIreland altijd doorgevoerd worden. Wel dient zij de boeker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

De voorbeeld accommodaties en locaties zoals vermeld op de website zijn slechts ter indicatie. Voor de accommodaties geldt dat TravelIreland vrij is de meest geschikte accommodatie te selecteren mits deze minimaal kwalitatief gelijkwaardig is aan de voorbeeld accommodaties op de website. De accommodatie kan liggen tot in een straal van maximaal 48 kilometer (of ongeveer een uur rijden) buiten de geselecteerde overnachtingslocatie. In de praktijk zal TravelIreland er altijd na streven een accommodatie te selecteren die zo dicht mogelijk bij de geselecteerde locatie is gelegen en slechts zelden gebruik van het recht een accommodatie ver buiten de geselecteerde locatie te boeken. Locaties en situaties waarbij TravelIreland wel van dit recht gebruik moet maken zijn o.a. Edinburgh of Dublin in de maand Augustus, tijdens grote en/of bijzondere evenementen zoals bijvoorbeeld de Edinburgh Tattoo, gedurende belangrijke concerten en conventies en andere - vaak onvoorziene - omstandigheden die zorgen voor een schaarste in accommodaties.

Bij het selecteren van de accommodaties wordt de volgende oplopende kwaliteitsindeling gehanteerd: Bed & Breakfast - Inn - Hotel.  

Mocht het gekozen accommodatie type onverhoopt niet meer beschikbaar zijn behoudt TravelIreland zich het recht voor een accommodatie uit een hogere klasse te selecteren (bijv. wanneer er geen B&B beschikbaar is zal TravelIreland een hotel boeken). Mocht de gewenste kamerindeling onverhoopt niet meer beschikbaar zijn behoudt TravelIreland zich het recht voor uit te wijken naar een andere accommodatie waarvan de kwaliteit minimaal gelijkwaardig is ofwel kan men de kamerindeling wijzigen naar een ander kamertype. Dit recht geldt alleen indien de klant hier een opwaardering mee krijgt (bijvoorbeeld van één 4-persoons kamer naar een 3-persoons en 1-persoons kamer, of 2 x 2-persoons kamers etc.) Uitzondering hierop is een wijziging van een kamer met een tweepersoonsbed naar een kamer met 2 x 1-persoonsbedden; deze wijziging mag TravelIreland altijd doorvoeren zonder hierover de boeker te informeren.

Indien vooraf duidelijk is dat er meer mensen op een kamer dienen te verblijven dan bij boeking is aangegeven, zal eerst overleg plaatsvinden tussen de boeker en TravelIreland. Indien in dit laatste geval de aangedragen alternatieven niet akkoord worden bevonden door de boeker heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden, en zal volledige restitutie plaatsvinden.

Artikel 10 Bepalingen betreffende de rondreizen en overtochten

TravelIreland besteedt de grootst mogelijke zorg aan het weergeven van de juiste beschikbaarheid en prijzen van de op deze website te boeken rondreizen en overtochten. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat, na het boeken van een rondreis en/of overtocht een bepaalde route of een bepaald huttype niet meer beschikbaar blijkt te zijn, ofwel niet meer beschikbaar tegen het aangeboden tarief. TravelIreland behoudt zich in dat geval het recht voor om binnen 3 werkdagen contact met de boeker op te nemen om mogelijke alternatieven te bespreken, en/of een meerprijs te berekenen. Mocht het overeengekomen alternatief voordeliger zijn dan de in eerste instantie bepaalde prijs, heeft de boeker recht op teruggave van dat deel van de prijs.  

Indien de aangedragen alternatieven niet akkoord worden bevonden door de boeker heeft deze het recht binnen 2 werkdagen na het overleg de volledige overeenkomst te ontbinden (inclusief de bij de overtochten geboekte rondreis), en zal volledige restitutie plaatsvinden. Indien de boeker dit niet binnen 2 werkdagen na overleg meldt, verklaart de boeker zich akkoord met het aangeboden alternatief (inclusief een eventueel geldende meerprijs).

In het uitzonderlijke geval dat TravelIreland niet in staat is een alternatief te bieden, behoudt TravelIreland het recht voor de reis volledig te annuleren. In dat geval dient TravelIreland dit binnen 2 werkdagen na boeking aan de boeker mede te delen per email of telefonisch. In een dergelijk geval wordt de overeenkomst tussen TravelIreland en de boeker eenzijdig ontbonden door TravelIreland (inclusief de bij de overtochten geboekte rondreis) en zal volledige restitutie plaatsvinden. Middels het akkoord gaan met de reisvoorwaarden gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van de diverse ferrymaatschappijen (of Eurotunnel).

U kunt deze voorwaarden nalezen op de volgende pagina's (de afkortingen, gebruikt op de website verwijzen naar de volgende maatschappijen):

DNS/DEC  : DFDS, zie http://www.dfdsseaways.nl/voorwaarden/algemene-voorwaarden/

PONS       : P&O Ferries, zie http://www.poferries.nl/tourist/content/pages/template/_footer_other_terms_&_conditions_terms_&_conditions.htm

S              : Stenaline, zie http://www.stenaline.nl/ferry/juridisch/

TT             : Eurotunnel, zie http://www.eurotunnel.com/uk/conditions-of-carriage/

IF              : Irish Ferries, zie http://www.irishferries.com/uk-en/terms-and-conditions/

CL             : CelticLink ferries, zie http://celticlinkferries.com/terms-and-conditions

Onder een minibus wordt verstaan een personenbus voor rijbewijs B, ingericht voor personenvervoer met een maximum van 9 personen (incl. bestuurder). Vervoer van commerciële goederen en goederen anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan.

Artikel 11 Zelf zoeken & boeken 

Wanneer gekozen is voor de zelf zoeken & boeken optie is de klant zelf verantwoordelijk voor het zoeken & boeken van de accommodaties en de afhandeling van deze boekingen. Op iedere accommodatieboeking die wordt gemaakt zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website van Booking.com. CelticTours is niet verantwoordelijk voor het wel/niet boeken van de accommodaties, het naleven van de voorwaarden van Booking.com en/of enige financiële verplichting die voortvloeit uit deze boekingen. CelticTours biedt geen bemiddeling bij het maken van de boekingen en is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en de tarieven van Booking.com. 

Artikel 12 Groepsreizen

TravelIreland heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal boekingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal zoals vermeld in de betreffende publicatie. De opzegging dient uiterlijk 6 weken voor vertrek, dan wel binnen de in de publicatie vermelde termijn te geschieden. Eventuele reeds gedane aanbetalingen worden in dat geval gerestitueerd. Indien vanwege externe omstandigheden of overmacht de reisleiding van een groepsreis zich genoodzaakt ziet van het vastgestelde schema af te wijken, is dit onder opgaaf van redenen toegestaan, mits hij zich inspant een redelijk alternatief te bieden. Mocht TravelIreland hiervan financieel voordeel hebben, hebben de reizigers recht op hun deel hiervan. Mocht de groep in zijn geheel wensen af te wijken van het reisschema, vervallen bovengenoemde plichten van TravelIreland en rechten van de reiziger. Eventuele gevolgen en aansprakelijkheid komen dan geheel en al voor rekening en risico van de reizigers. Wel is het de plicht van de reisleider eventuele praktische bezwaren en/of risico’s van de door hun gewenste wijziging in het programma aan de groep duidelijk te maken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

In overeenstemming met de overige bepalingen uit deze reisvoorwaarden is TravelIreland verplicht tot uitvoering van de overeenkomst volgens de verwachtingen die de boeker op grond van die overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, is de boeker verplicht TravelIreland hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zo TravelIreland de kans te geven één en ander te toetsen en, bij gebleken

tekortkoming van TravelIreland, te herstellen. Mocht de oorzaak niet toe te rekenen zijn aan TravelIreland, noch aan de reiziger, draagt ieder in uiterste consequentie zijn deel zoals beschreven in Artikel 8.

Boeker draagt zelf verantwoordelijkheid voor het afsluiten van passende verzekeringen. In geval op een - in de reis inbegrepen - dienst een verdrag van toepassing is die uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de doorverkoper (TravelIreland) toekent en/of toestaat, is dit altijd bindend. TravelIreland is niet aansprakelijk indien en voorzover de boeker zijn schade had kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering. 

TravelIreland is niet aansprakelijk voor het juist en op het juiste tijdstip uitvoeren van een geboekte (lijndienst)vlucht. Eventuele aanvragen tot restitutie hiervan zijn voor rekening en risico van de boeker, en dienen direct bij de betreffende luchtvaartmaatschappij ingediend te worden. Tevens is TravelIreland niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend. Wel dient TravelIreland zich, binnen de grenzen van het redelijke, in te spannen deze voor de boeker zo beperkt mogelijk te houden. Indien TravelIreland aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding maximaal 1maal de reissom. 

TravelIreland is niet aansprakelijk voor het contract dat wordt aangegaan tussen de boeker en de autoverhuurmaatschappij. Indien bij boeking een huurauto is inbegrepen gaat de boeker op moment van boeking akkoord met de voorwaarden, restricties en bijkomende lokale kosten zoals beschreven op de webpagina http://www.TravelIreland.nl/extra-s/autohuur. De informatie op deze pagina is slechts ter indicatie en is ten allen tijden onderhevig en ondergeschikt aan de voorwaarden, restricties en bijkomende kosten van de betreffende autoverhuurmaatschappij. Het is aan de boeker om na ontvangst van de reisdocumenten zich op de hoogte te stellen van deze voorwaarden. Bij het ophalen van de huurauto dient de boeker een contract te ondertekenen met de autoverhuurmaatschappij en verklaart hij akkoord te gaan met de daarin vermelde voorwaarden, restricties en bijkomende kosten. Noch de inhoud, noch de gevolgen van het niet naleven van dit contract vallen onder de verantwoordelijkheid van TravelIreland. Eventuele gevolgen van schade en aanvragen tot restitutie zijn voor rekening en risico van de boeker, en dienen direct bij de betreffende autoverhuurmaatschappij ingediend te worden. Tevens is TravelIreland niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend noch voor de afhandeling van eventuele schadeclaims en/of klachten.

Artikel 14 Verplichtingen van de boeker

De boeker is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van (een medewerker van) TravelIreland, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedrag. Indien een boeker dermate veel hinder of last oplevert - of zou kunnen opleveren -  waardoor een goede uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt kan deze door TravelIreland van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, waarbij alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de boeker. Alle vorderingsrechten van de boeker vervallen een jaar na afloop van de (geplande) reis.

Artikel 15 Klachten

Een geconstateerde tekortkoming dient onverwijld per email, telefonisch of per sms te worden gemeld bij TravelIreland, opdat bekeken kan worden of er een passende oplossing te vinden is. Indien blijkt dat de boeker niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en TravelIreland dientengevolge niet de kans heeft gekregen de melding tijdig te behandelen, is daarmee een eventueel recht op schadevergoeding te komen vervallen. Indien de tekortkoming niet naar tevredenheid van de boeker is opgelost en deze wenst een klacht in te dienen, behoort hij deze schriftelijk en gemotiveerd zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk 7 dagen na terugkomst -  in te leveren bij TravelIreland. Klachten ontvangen buiten deze termijn worden niet door TravelIreland in behandeling genomen.

Voeg toe aan Digg Voeg toe aan Facebook 
   Voeg toe aan Linked In Voeg toe aan Twitter 
Copyright